ACTIV-ONGT

Proiectul „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV- ONGT”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SIPOCA 277, cod MySMIS 111432, este implementat de Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret, în calitate de solicitant / lider de parteneriat, împreună cu partenerii Asociația „Civicus România” și federația „Consiliul Tineretului din România”. Perioada de implementare este 6 septembrie 2018 - 31 decembrie 2019.

Scopul proiectului (Obiectivul general):

Consolidarea capacității structurilor neguvernamentale de/pentru tineret și a autorităților publice de a participa, prin mecanismul dialogului structurat, la dezvoltarea și promovarea unor instrumente de politici publice alternative în domeniul tineretului.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Consolidarea dialogului structurat cu privire la teme prioritare ale politicilor publice în domeniul tineretului, ca mecanism de colaborare efectivă și eficiență între autorități publice și structuri neguvernamentale de/pentru tineret, în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice în domeniul tineretului, inclusiv a celor alternative, de la momentul dezvoltării acestui mecanism, până la finalul proiectului.
2.Dezvoltarea unui cadru adecvat de implementare a politicilor publice în domeniul tineretului, inclusiv a celor alternative, prin proiectarea unor instrumente independente de implementare, monitorizare și evaluare (3 instrumente: planul de măsuri pentru stimularea participării civice a tinerilor, planul de monitorizare a Strategiei naționale în domeniul politicilor pentru tineret, metodologia de evaluare a Strategiei naționale în domeniul politicilor pentru tineret).
3. Adaptarea cadrului legal relevant (minim 3 acte normative) pentru domeniul politicilor publice în domeniul tineretului, la nevoile și realitățile sociale actuale, prin politici alternative, astfel încât acesta să răspundă nevoilor tinerilor și structurilor neguvernamentale de/pentru tineret, să fie aplicabil, efectiv și eficient.
4. Dezvoltarea capacității instituționale a 3 structuri neguvernamentale de/pentru tineret și a autorității publice centrale cu atribuții în domeniul tineretului, prin formarea și exersarea competențelor acestora (analiza, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor în domeniul tineretului, promovare și advocacy), pentru mai buna participare a acestor actori, la elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul tineretului, inclusiv a celor alternative.
Rezultate
Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;

  • Rezultat proiect 1 – Consolidarea dialogului structurat ca instrument de promovare a politicilor publice alternative în domeniul tineretului
  • Rezultat proiect 4 – Personal din cadrul structurilor neguvernamentale de/pentru tineret și autorităților publice cu atribuții în domeniul tineretului, cu competențe dezvoltate în problematica participării publice în elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul tineretului (fără activități de instruire pentru personalul din autoritățile publice).

Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor;
Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor;

  • Rezultat proiect 2 – Instrumente independente și alternative de implementare, monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale în domeniul Politicii de Tineret 2015-2020
  • Rezultat proiect 3 – Legislație relevantă privind politicile alternative în domeniul tineretului
  • Rezultat proiect 4 – Personal din cadrul structurilor neguvernamentale de/pentru tineret și autorităților publice cu atribuții în domeniul tineretului, cu competențe dezvoltate în problematica participării publice în elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul tineretului (fără activități de instruire pentru personalul din autoritățile publice).

6 septembrie 2018
6 septembrie 2018
Data de începere a proiectului
6 septembrie 2018 – 31 decembrie 2019
6 septembrie 2018 – 31 decembrie 2019
Perioada de implementare

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Valoarea totală 985.818,60 lei, din care:

Finanțare nerambursabilă din Fondul Social European: 966.102,23 lei
Cheltuieli totale contribuție proprie: 19.716,37 lei